Algemene voorwaarden

BRTHMRK
Treilerstraat 20
1503 JH Zaandam (NL)

www.brthmrk.nl
info@brthmrk.nl

KVK: 66445000
BTW: NL002284239B05
IBAN: NL04 KNAB 0601 3208 75

Artikel 1: Algemeen
Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van BRTHMRK, gevestigd te Zaandam en kantoorhoudende te Zaandam aan de Treilerstraat 20, 1503 JH.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van BRTHMRK, alsmede op de overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten waarbij BRTHMRK partij is. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.

Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kennelijk strijdig zijn met één of meer bepalingen uit de overeenkomst, prevaleert in zoverre de overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle andere, mogelijk van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren deze algemene voorwaarden.

BRTHMRK kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. BRTHMRK zal de wijziging ten minste een maand voor inwerkingtreding bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden; echter slechts indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

Alle door BRTHMRK gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Zij binden BRTHMRK niet.

Indien een aanbod van BRTHMRK wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van BRTHMRK, dan wel op het moment dat BRTHMRK met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Mondelinge afspraken binden BRTHMRK pas nadat deze schriftelijk door BRTHMRK zijn bevestigd.

BRTHMRK behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever te weigeren.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door BRTHMRK bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van BRTHMRK zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van dertig (30) dagen, tenzij BRTHMRK binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij BRTHMRK reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft BRTHMRK het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door BRTHMRK gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden partijen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig is om een tijdige en correcte oplevering door BRTHMRK mogelijk te maken. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Opdrachtgever een reguliere vergoeding aan BRTHMRK. BRTHMRK is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan, doordat BRTHMRK is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

BRTHMRK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

BRTHMRK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BRTHMRK het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

Indien door BRTHMRK of door BRTHMRK ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De Opdrachtgever vrijwaart BRTHMRK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BRTHMRK toerekenbaar is. Indien BRTHMRK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BRTHMRK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BRTHMRK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BRTHMRK en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan BRTHMRK in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal BRTHMRK steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. BRTHMRK is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan BRTHMRK onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan BRTHMRK niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

Iedere aansprakelijkheid van BRTHMRK alsmede van haar werknemers en de door BRTHMRK bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van BRTHMRK wordt uitgekeerd, inclusief het door BRTHMRK te dragen eigen risico.

In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van BRTHMRK in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van BRTHMRK alsmede van haar werknemers en de door BRTHMRK bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door BRTHMRK ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

De Opdrachtgever vrijwaart BRTHMRK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

BRTHMRK is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

BRTHMRK is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door BRTHMRK gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

BRTHMRK is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan BRTHMRK verzonden (email)berichten BRTHMRK niet hebben bereikt.

De aansprakelijkheid van BRTHMRK voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

BRTHMRK is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

Adviezen die door BRTHMRK worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. BRTHMRK is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

BRTHMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

BRTHMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.

BRTHMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door BRTHMRK geen enkele aansprakelijkheid genomen. BRTHMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

Tenzij nakoming door BRTHMRK blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van BRTHMRK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever BRTHMRK onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en BRTHMRK ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat BRTHMRK in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen BRTHMRK die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BRTHMRK of haar bedrijfsleiding.

Artikel 7: Downtime

Zo spoedig mogelijk na het constateren van een downtime, zal Opdrachtgever, BRTHMRK per e-mail / telefonisch op de hoogte brengen.

BRTHMRK zal zich inspannen de Downtime in overleg met de desbetreffende derde partij zo spoedig mogelijk te beëindigen.

BRTHMRK is niet verantwoordelijk voor eventuele misgelopen omzet van Opdrachtgever door het gevolg van Downtime.

Artikel 8: Onderhoud

Opdrachtgever is ermee bekend en accepteert dat onderhoud wordt ingepland en uitgevoerd door desbetreffende derde partijen. Doorgaans vindt onderhoud ’s nachts plaats. BRTHMRK streeft ernaar de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. BRTHMRK behoudt zich het recht voor een derde partij te verzoeken werkzaamheden te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Gebruiker erkent dat het uitvoeren van onderhoud door een derde partij onderbrekingen in het verlenen van de Werkzaamheden kan veroorzaken.

Voor zover BRTHMRK voldoet aan de bepalingen van de voorgaande artikelen, zullen onderbrekingen als gevolg van onderhoud niet kwalificeren als eventuele Downtime.

BRTHMRK is gerechtigd zonder voorafgaand bericht van het bepaalde in dit artikel af te wijken, indien er naar haar mening sprake is van een noodsituatie welke noopt tot het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die kunnen leiden tot enige onderbreking van de Werkzaamheden.

Artikel 9: Overschrijding datalimiet

BRTHMRK stelt Opdrachtgever in staat een bepaalde hoeveelheid dataverkeer af te nemen, welke BRTHMRK inkoopt bij een derde partij. Deze afname van dataverkeer wordt door BRTHMRK aan Opdrachtgever in rekening gebracht op de wijze vermeld in de Overeenkomst. In de Overeenkomst is bepaald wat het toegestane dataverkeer per maand is.

Indien Opdrachtgever de hem toegestane maximale hoeveelheid dataverkeer per maand niet volledig benut,kan hij het resterende deel niet meenemen naar de volgende maand en zal tevens geen restitutie plaatsvinden.

Niettegenstaande deze Algemene Voorwaarden, garandeert BRTHMRK geen minimumsnelheid met betrekking tot het dataverkeer.

Wanneer Opdrachtgever de hem toegestane hoeveelheid dataverkeer of stroomlimiet overschrijdt, zal BRTHMRK de kosten hiervan factureren aan Opdrachtgever.

Artikel 10: Domeinnaamregistratie

BRTHMRK behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in behandeling te nemen op het moment dat BRTHMRK van Opdrachtgever heeft ontvangen:

De verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie;
Het voor registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon;
Alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten.
Indien BRTHMRK een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Opdrachtgever volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de deze ter beschikking van BRTHMRK totdat de volledige betaling is verricht.

BRTHMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Opdrachtgever of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart BRTHMRK voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Opdrachtgever van een door BRTHMRK in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam.

Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan BRTHMRK, zodat deze tijdig namens Opdrachtgever bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaamregistratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat deze onverwijld aan de betreffende Registrar worden doorgegeven. Indien een domeinnaam van Opdrachtgever wordt verhuisd, zal Opdrachtgever adresgegevens van BRTHMRK laten wijzigen zodat BRTHMRK niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is BRTHMRK nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door (BRTHMRK namens) Opdrachtgever aangehouden domeinnamen.

Indien BRTHMRK aan Opdrachtgever e–mailadressen, IP-adressen en/of andere toegang adressen en/of netwerkadressen en/of protocollen ter beschikking heeft gesteld, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen. BRTHMRK kan deze protocollen altijd wijzigingen en/of veranderen zonder dat een dergelijke wijziging Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 11: Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”) en zoekmachine-optimalisatie (“SEO”)

De Opdrachtgever verleent aan BRTHMRK voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google AdWords en Bing Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “linkbuilding” genoemd).

De Opdrachtgever verleent aan BRTHMRK een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die BRTHMRK noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan BRTHMRK.

BRTHMRK zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van BRTHMRK over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door BRTHMRK aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.

De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van BRTHMRK, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. BRTHMRK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldo tekorten van de Opdrachtgever.

BRTHMRK verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. BRTHMRK is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Specifieke bepalingen aangaande Digital Analytics en Conversie-Optimalisatie

BRTHMRK zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door BRTHMRK verstrekte adviezen hieromtrent.

Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door BRTHMRK aan Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie van minimaal één keer per maand. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door BRTHMRK aan Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien BRTHMRK op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zit duidelijk te specificeren aan Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, dan wel in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.

BRTHMRK verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.

Opslag van door BRTHMRK vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van BRTHMRK. BRTHMRK behoudt zich het recht voor gegevens van Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht.

BRTHMRK onderschrijft de “Kwaliteitsnorm Digital Analytics” zoals uitgegeven door de MOA, voor zover betrekking hebbende op het onderzoeken van data binnen het “passieve domein”. Deze kwaliteitsnorm is te vinden op www.moaweb.nl.

Artikel 13: Specifieke bepalingen aangaande display advertising, Social Media Advertising en Digital Out of Home.

Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van BRTHMRK schriftelijk bevestigen dat:

door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);

door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van BRTHMRK zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;

Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;

Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;

Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van BRTHMRK direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen;

Opdrachtgever vrijwaart BRTHMRK tegen eventuele aanspraken van derden jegens BRTHMRK bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat BRTHMRK ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en BRTHMRK waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden;

Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van BRTHMRK leidend, tenzij uit de meetsystemen van

Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten;

Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van BRTHMRK om zelf media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van BRTHMRK dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke BRTHMRK lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan BRTHMRK conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft

BRTHMRK het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken.

BRTHMRK is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

Artikel 14: Aanpassing overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BRTHMRK zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal BRTHMRK de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BRTHMRK daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 15: Contractduur en uitvoeringstermijn

Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.

Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien BRTHMRK zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Wanneer BRTHMRK verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

BRTHMRK is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

Overschrijding door BRTHMRK van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan BRTHMRK toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat BRTHMRK aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 16: Voortgang overeenkomst

BRTHMRK kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is BRTHMRK gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.

Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van BRTHMRK niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is BRTHMRK gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 17: Apparatuur, software

De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door BRTHMRK verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18: Honorarium

BRTHMRK en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.

Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.

Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is BRTHMRK bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google AdWords) voldaan.

Artikel 19: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van BRTHMRK.

De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door BRTHMRK is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door BRTHMRK is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van BRTHMRK.

De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan BRTHMRK een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van BRTHMRK op volledige schadevergoeding conform de wet.

De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 20: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BRTHMRK, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BRTHMRK in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal BRTHMRK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BRTHMRK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.

Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van

BRTHMRK daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 21: Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door BRTHMRK verleende diensten, rusten bij BRTHMRK. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door BRTHMRK aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruiksvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.

Alle door BRTHMRK verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van BRTHMRK openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door BRTHMRK.

Alle door BRTHMRK geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van BRTHMRK. Na afloop of opzegging van het contract kan BRTHMRK de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

De Opdrachtgever vrijwaart BRTHMRK voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan BRTHMRK ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

BRTHMRK behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 22: Betaling

Facturatie geschiedt maandelijks vooraf, betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BRTHMRK aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

De Opdrachtgever verricht de aan BRTHMRK verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan BRTHMRK heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van BRTHMRK op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

BRTHMRK heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BRTHMRK kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BRTHMRK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 23: Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens BRTHMRK, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

Indien BRTHMRK aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan BRTHMRK verschuldigd.

De Opdrachtgever is voorts aan BRTHMRK alle door BRTHMRK gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij BRTHMRK in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 24: Communicatie

In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan BRTHMRK heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht BRTHMRK heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door BRTHMRK verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door BRTHMRK gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van BRTHMRK het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan BRTHMRK heeft bekend gemaakt, mag BRTHMRK erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 25: Eigendomsvoorbehoud

BRTHMRK behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens BRTHMRK heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.

De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Ingeval BRTHMRK een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BRTHMRK vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De Opdrachtgever is verplicht BRTHMRK terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 26: Buitengebruikstelling

BRTHMRK heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan BRTHMRK niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

BRTHMRK activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 27: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien BRTHMRK aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van BRTHMRK binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft BRTHMRK het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 28: Overmacht

In geval van overmacht is BRTHMRK bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens BRTHMRK tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door BRTHMRK gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij BRTHMRK, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 29: Opschorting, opzegging en ontbinding

BRTHMRK is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

Bij overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter kan de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor onbepaalde tijd dient de Opdrachtgever een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht te nemen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft BRTHMRK recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BRTHMRK zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

BRTHMRK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst BRTHMRK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van BRTHMRK kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BRTHMRK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Voorts is BRTHMRK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BRTHMRK kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BRTHMRK op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BRTHMRK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien BRTHMRK tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is BRTHMRK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BRTHMRK gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BRTHMRK zal BRTHMRK in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BRTHMRK extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BRTHMRK anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BRTHMRK vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BRTHMRK op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is BRTHMRK hier niet toe verplicht. BRTHMRK heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door BRTHMRK geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 30: Werving personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met BRTHMRK vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers van BRTHMRK te werven of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van BRTHMRK. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan BRTHMRK een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €50.000 plus €1500,00 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van BRTHMRK op volledige schadevergoeding conform de wet.

Artikel 31: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen BRTHMRK en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.

BRTHMRK blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen BRTHMRK en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien op de overeenkomst tussen BRTHMRK en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 32: Wijziging voorwaarden

BRTHMRK is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door BRTHMRK aan de Opdrachtgever.

 

Online Marketing Bureau Zaandam Algemene voorwaarden